ADDRESS

София ул "проф. Кирил Попов" 59

Материали от книга на колеги хамали.

Хамали с дългогодишен опит. Обадете ни се за хамали! Качествено обслужване от професионални хамали.

Кофови и кофово-греблови елеватори се използват като подавачи и в други машини. На фиг.23.20б е показан пристанищен претоварач на стрелата 3 на който е монтирана подвижна конзола 7, по която се движи кофов елеватор 2. В трюма конзолата 1 заедно с 2 може да заема различни удобни за загребваме положения (фиг.23.20«). При преминаване през разтоварващите колела 5 кофите се обръщат и изсипват върху лентовия транспортьор 4, разположен на стрелата 3. След това товарът, по системата от транспортьори достига до реверсивния 6, който го подава на склад или върху 7 за по-нататъшно придвижване. Добрите хамали! Хамали – студенти. Студенти – хамали. На фиг. 23.21а е показан пристанищен претоварач 9. в който подаващата, изнасящата и разтоварващата функция се изпълняват от двуверижен кофово-греблов транспортьор -елеватор 1 с твърдо свързани към веригите кофи 2 фиг.23.215). Задвижващите верижни колела са 5, а опъващите 10 (чрез тя-жест). Във вертикалните участъци кофите носят товара, а в хоризонталния го влачат като гребла по подвижния улей 13. По надморската стрела на 9, чрез въжен механизъм, се придвижва количка 11 с направляващи колела 12. Едновременно с 11 се премества и улея 13. Чрез повдигане или спускане на колелата 6 чрез въже 7 и либидка 8 се повдигат и спускат колелата 10. Товарът от подвижния 13 се подава на неподвижния улей 3 и от там в отвеждащата тръба 4. Хамали с дългогодишен опит.Обадете ни се за хамали! Качествено обслужване от професионални хамали.
В редица европейски страни се използват машини с винтов подавач и изнасящ кофов елеватор. Винтове- 0 те и елеватора са монтирани на повдигащо-спускаща се стрела. Съществуват различни конструктивни решения, едно откоито, принципно подобно на машината ТР-2, е показано на фиг.23.22. Към самоходния портал 1 шарнирно е свързан задният край на рамата на стрелата с двата винта 2 и кофовия елеватор 3, а предния й край е окачен на опората 8 чрез въжената лебедка 7. Скоростта на повдигане е 4 т/т in. Издигнатият от 3 товар постъпва на реверсивния лентов транспортьор 5, а от там на разтоварващите
4 или 6. За разлика от ТР-2 тази машина разтоварва товара (с едрина до 120 mm), не на един, а на няколко слоя. Производителността е от 50 до 200 t/h поради по-тесния елеватор и по-малката му скорост. Добрите хамали! Хамали – студенти. Студенти – хамали.
Съществуват конструкции с несамоходен портал, като вагоните се придвижват със скорост 0,1 0,3 m/s. Прилагат се и машини, при които стрелата е свързана шарнирно към рама на количка на мостов претоварач с дължина на моста 30. По дължината на моста е разположен лентов транспортьор с разтоварваща количка, която разтоварва товара на склад. Описаните машини могат да поемат товар и от стиф и да го подават в ТС. Вашите хамали! При тях, поради махало-образното движение на стрелата, във вагона остава повече товар, отколкото при ТР-2. Освен това поради наклона на кофите на елеватора обратно на откоса на товара във вагона, рязането не е по посока на естествения откос, а перпендикулярно на него, а това изисква по-голяма напорна сила.  Вашите хамали!
За разтоварване от кораби на слабоабразивни насипни товари с едрина до 50 тпг най-голямо разпространение имат пре-товарачи със специален винтов подавач 1 (фиг.23.23), задвижван от ел.двигател 2 и въртящ се в обратна посока на изнасящия винтов транспортьор 3. Производителността им достига 1200 t/h. При машини с винтов подавач, но при изнасяне от два лен-тови транспортьора, притискащи товара между тях чрез въздух йод налягане, подаван в херметичен кожух, производителността достига 2000 t/h. Тези машини изразходват до пет пъти по-малка енергия от пневматичните, и до 2 пъти от изцяло механичните и собствената им маса е по-малка. Вашите хамали!
Роторно-кофовият подавач (един или два) се прилага при машини на колесен, верижен или релсов ход. Те имат голяма техническа производителност – обикновено от от 200 до 1200 т3/1г, но достига и до 12500 ms/h, като те могат не само да загребват ситнозърнести и късови товари от стиф, но и дълбаят от забои с меки и средно твърди естествени породи. Подавачът (фиг.23.24) представлява ротор 1 с диаметър обикновено от 3 до 6,5 т, но достига и до 18 т на които са закрепени = 6 броя кофи 2 с режещи ножове или зъби. Роторът 1 с честота на въртене 4-6 е разположен странично на стрела 3, която носи изнасящия лентов транспортьор 4 с дължина 16 23 т, но достига и до 59 т, и с хидроцилиндър 5 може да променя наклона си. Широчината на 4 е от 0,65 т, но достига и до 2,8, а скоростта му от 3,5 4,9 m/s.

Потърсете ни винаги, когато Ви трябват хамалски услуги!