ADDRESS

София ул "проф. Кирил Попов" 59

От книги на хамалите от ПРЕМЕСТВАНЕ.БГ

Материали от библиотеката с книги на разположение на хамалите от ПРЕМЕСТВАНЕ.БГ.

1.Товарни колички. Общи сведения и класификация.
Товарните колички са предназначени за пренасяне на товари на неголеми разстояния, предимно в границите на открити и покрити складове, цехове, магазини. Отличават се с голямо многообразие и могат да се класифицират по следните признаци, четят хамалите.
По основно предназначение: транспортни – не могат да поемат и оставят, а само пренасят товара. Ходовите им колела са с бандажни или пневматични гуми, а товароносещият им елемент е съобразно товара – кош, платформа без или с бордове; подемно-транспортни – могат да поемат, пренасят и оставят товара като товароносачът (товароносещият им елемент (ТХП)) е съобразен с него – вилица, платформа, дорн, кламер и др. Могат да бъдат без или с подемен механизъм, а според височината на повдигане са ниско и високоповдигащи; транспортно-разтоварващи – не могат да поемат, но пренасят и разтоварват товара гравитационно чрез наклоняване на товароносача. Хамали четат.
По начина па задвижване: ръчни (без или с подемен механизъм), частично механизирани и механизирани. Ръчните с подемен механизъм се делят на: с ръчно (механично или хидравлично) задвижване на подемния механизъм, а придвижването на количката може да бъде ръчно, с теглителен елемент (въже или верига) или с влекач;  частично механизираните се придвижват ръчно, а подемният механизъм се задвижва електрохидравлично с ток от акумулаторна батерия или електрическата мрежа; хамали пренасят механизираните съгласно БДС, се наричат кари и се делят на електро, мото и пневмокари. Те са разгледани в гл.11.
По броя на ходовите колела: дву, три, четири и шестколесни.
2. Ръчни подемно-транспортни колички. Хамалски услуги.
Те могат да бъдат без или с подемен механизъм, а по големината на вертикалното повдигане са ниско и високоповдигащи. При нископовдигащите ходът е до 220 mm и е предназначен да осигури поемането, преместването и оставянето на товара. Хамалски услуги. При високоповдигащите ходът е обикновено до 3 т, но има конструкции и до 7 т и осигурява още товарене, разтоварване и стифиране.
2.1.Ръчни колички без подемен механизъм (фиг.10.1). Те са дву (а) и триколесни (б) и са предназначени предимно за манипулиране на единични товари. При тях рамата и неподвижно-свързаният с нея товароносач (ТХП) се завъртат заедно около оста на две от ходовите колела, с което се осигурява повдигане и спускане на товара при неговото поемане и оставяне. Според конструкцията на товароносача (ТХП) са лопаткови (а,б) и вилични (двуроги) -{в). Обикновено долната част на ТХП е наклонена спрямо рамата под ъгъл 90°, за да се улесни поемането и оставянето на товара. Товароподемността на лопатковите е до 5 kN. Виличните са предназначени за манипулиране на ТЕ с просвет под тях min 22 mm. В нашата страна се използва количка КР-2У с товароподемност 4,25 kN и собствена маса 23 kg. Колелата еа с бандажни или пневматични гуми. Прилагат се също колички тип КР-2В, модификация на КР-2У. Разликата е в ТХП, което е пригодено за варели и други цилиндрични ТЕ.
2.2. Ръчни колички с подемен механизъм. Те са ниско и високоповдигащи. Основното им ТХП е вилица (предимно двурога, но има и четирирогови) и се прилагат за манипулиране главно на ПаТЕ, затова се наричат още транспалетни колички. Съществуват колички и с ТХП за други товари. Дейност на хамалите. Главната особеност в тяхната конструкция е това, че МЦ на товара се намира винаги в границите на опорния контур (площ) на количката (т.е. с товар между опорите), поради което имат много добра устойчивост при голяма маневреност и малка собствена маса (липсва противотежест), Изискват гладки подо- ( ви настилки, затова се използват предимно в складове, цехове, магазини, ТСК.
Ръчните нископовдигащи транспалетни колички (фиг.10.2) имат различна товароподемност, като най-разпространените са с 10,20 и 30 kN. Дължината на вилицата е от 600 до 1150 mm, a височината на повдигане от 100 до 205 mm. Хамали за вас. Подемният механизъм е предимно хидравличен и по-рядко механичен. Принципното устройство на хидравлична транспалетна количка е показано на фиг. 10.3. Рамата 2 и вилиците 4 с „П“- ооразно сечение са едно цяло. С горния си край 2 лежи върху сферична опора на подемния хидроцилиндър, монтиран в тялото /, в което са поместени също плунжерната помпа, резервоара за маслото и хидроразпределителя. Помпата се задейства (6-10 движения) с теглича 10, чрез който също се придвижва и се управлява количката, като се завърта тялото / заедно със сдвоените предни колела 8. Между 1 и 8 е лагерувана главина 9, към която двураменните лостове 3 са свързани шарнирно, а също и към рамата 2 и лостовете 5. Студенти хамали. Преди повдигане трипозиционният разпределител чрез педал 11, се поставя в положение „П“ – повдигане. При движение на 10 нагоре-надолу помпата нагнетява масло в подемния хидроцилиндър, плунжерът се повдига заедно с рамата 2, която завърта лостовете 3, те преместват лостовете 5 надясно, а те завъртат двураменните лостове 7 със закрепените към тях ролки 6 и вилицата се повдига (фиг. 10.36) заедно с товара.  Хамалски услуги, дейност извършвана от хамали,.